ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ สุตฺต. สํ. นิทานวคฺโค

            ธาตุสํยุตฺตํ
             -----
           นานตฺตวคฺโค ปฐโม
   [๓๓๓]  สาวตฺถิยํ วิหรติ ... ธาตุนานตฺตํ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ
ตํ  สุณาถ  สาธุกํ  มนสิกโรถ  ภาสิสฺสามีติ ฯ เอวํ ภนฺเตติ โข
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ
   [๓๓๔]  ภควา  เอตทโวจ  กตมญฺจ  ภิกฺขเว  ธาตุนานตฺตํ
จกฺขุธาตุ   รูปธาตุ   จกฺขุวิญฺาณธาตุ   โสตธาตุ   สทฺทธาตุ
โสตวิญฺาณธาตุ  ฆานธาตุ  คนฺธธาตุ  ฆานวิญฺาณธาตุ  ชิวฺหาธาตุ
รสธาตุ  ชิวฺหาวิญฺาณธาตุ  กายธาตุ  โผฏฺฐพฺพธาตุ  กายวิญฺาณธาตุ
มโนธาตุ   ธมฺมธาตุ  มโนวิญฺาณธาตุ  อิทํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว
ธาตุนานตฺตนฺติ ฯ ปฐมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๗๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=3427&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=333&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=80              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=333              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com