ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ สุตฺต. สํ. นิทานวคฺโค

           ทุติยวคฺโค ทุติโย
   [๓๕๒]  สาวตฺถิยํ วิหรติ ... ตตฺร โข ภควา ... สตฺติมา
ภิกฺขเว  ธาตุโย  กตมา  สตฺต  อาภาธาตุ  สุภาธาตุ  ๑-
อากาสานญฺจายตนธาตุ วิญฺาณญฺจายตนธาตุ
อากิญฺจญฺายตนธาตุ เนวสญฺานาสญฺายตนธาตุ
สญฺาเวทยิตนิโรธธาตุ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  ธาตุโยติ  ฯ
เอวํ  วุตฺเต  อญฺตโร ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตทโวจ ยา จายํ ภนฺเต
อาภาธาตุ  ยา จ สุภาธาตุ ยา จ อากาสานญฺจายตนธาตุ ยา จ
วิญฺาณญฺจายตนธาตุ   ยา  จ  อากิญฺจญฺายตนธาตุ  ยา  จ
เนวสญฺานาสญฺายตนธาตุ   ยา   จ   สญฺาเวทยิตนิโรธธาตุ
อิมา นุ โข ภนฺเต ธาตุโย กึ ปฏิจฺจ ปญฺายนฺตีติ ฯ
   [๓๕๓]  ยายํ  ภิกฺขุ  อาภาธาตุ อยํ ธาตุ อนฺธการํ ปฏิจฺจ
ปญฺายติ  ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ  สุภาธาตุ  อยํ  ธาตุ  อสุภํ  ปฏิจฺจ
ปญฺายติ  ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ  อากาสานญฺจายตนธาตุ  อยํ ธาตุ รูปํ
ปฏิจฺจ  ปญฺายติ  ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ  วิญฺาณญฺจายตนธาตุ  อยํ
ธาตุ  อากาสานญฺจายตนํ  ปฏิจฺจ  ปญฺายติ  ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ
อากิญฺจญฺายตนธาตุ   อยํ   ธาตุ   วิญฺาณญฺจายตนํ   ปฏิจฺจ
ปญฺายติ   ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ  เนวสญฺานาสญฺายตนธาตุ  อยํ
ธาตุ  อากิญฺจญฺายตนํ  ปฏิจฺจ  ปญฺายติ  ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ
สญฺาเวทยิตนิโรธธาตุ  อยํ  ธาตุ นิโรธํ ปฏิจฺจ ปญฺายตีติ ฯ ยา
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. สุภธาตุ ฯ เอวมุปริปิ ฯ
จายํ ภนฺเต อาภาธาตุ ยา จ สุภาธาตุ ยา จ อากาสานญฺจายตนธาตุ
ยา   จ  วิญฺาณญฺจายตนธาตุ  ยา  จ  อากิญฺจญฺายตนธาตุ
ยา  จ  เนวสญฺานาสญฺายตนธาตุ  ยา  จ สญฺาเวทยิตนิโรธธาตุ
อิมา นุ โข ภนฺเต ธาตุโย กถํ สมาปตฺติ ปตฺตพฺพาติ ฯ
   [๓๕๔]  ยา จายํ ภิกฺขุ อาภาธาตุ ยา จ สุภาธาตุ ยา จ
อากาสานญฺจายตนธาตุ  ยา  จ  วิญฺาณญฺจายตนธาตุ  ยา  จ
อากิญฺจญฺายตนธาตุ    อิมา    ธาตุโย    สญฺาสมาปตฺติ
ปตฺตพฺพา   ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ  เนวสญฺานาสญฺายตนธาตุ  อยํ
ธาตุ   สงฺขาราวเสสสมาปตฺติ   ปตฺตพฺพา   ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ
สญฺาเวทยิตนิโรธธาตุ  อยํ  ธาตุ  นิโรธสมาปตฺติ  ปตฺตพฺพาติ  ฯ
ปฐมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๘๐-๑๘๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=3621&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=352&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=90              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=352              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com