ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ สุตฺต. สํ. นิทานวคฺโค

          ทสกมฺมปถวคฺโค ตติโย
   [๓๙๐]  สาวตฺถิยํ วิหรติ ... ตตฺร โข ภควา ... ธาตุโสว
ภิกฺขเว  สตฺตา  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  อสฺสทฺธา  อสฺสทฺเธหิ  สทฺธึ
สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  อหิริกา  อหิริเกหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ
อโนตฺตาปิโน  อโนตฺตาปีหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  อสมาหิตา
อสมาหิเตหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  ทุปฺปญฺา  ทุปฺปญฺเหิ
สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  ฯ  สทฺธา  สทฺเธหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ
สเมนฺติ  หิริมนา  หิริมเนหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ โอตฺตาปิโน
โอตฺตาปีหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  สมาหิตา  สมาหิเตหิ  สทฺธึ
สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  ปญฺวนฺโต  ปญฺวนฺเตหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ
สเมนฺตีติ ฯ ปมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๙๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=3988&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=390&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=102              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=390              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com