ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ สุตฺต. สํ. นิทานวคฺโค

   [๓๙๒]  เอวมฺเม  สุตํ  เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ
เชตวเน  อนาถปิณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ
   [๓๙๓]  ภควา เอตทโวจ ธาตุโสว ภิกฺขเว สตฺตา สํสนฺทนฺติ
สเมนฺติ  ปาณาติปาติโน  ปาณาติปาตีหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ
อทินฺนาทายิโน อทินฺนาทายีหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺติ กาเมสุมิจฺฉาจาริโน
กาเมสุมิจฺฉาจารีหิ   สทฺธึ   สํสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   มุสาวาทิโน
มุสาวาทีหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐายิโน
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐายีหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ
   [๓๙๔]  ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา ปาณาติปาตา ปฏิวิรเตหิ สทฺธึ
สํสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   อทินฺนาทานา   ปฏิวิรตา   อทินฺนาทานา
ปฏิวิรเตหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  กาเมสุมิจฺฉาจารา  ปฏิวิรตา
กาเมสุมิจฺฉาจารา  ปฏิวิรเตหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ มุสาวาทา
ปฏิวิรตา   มุสาวาทา  ปฏิวิรเตหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา   ปฏิวิรตา   สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา
ปฏิวิรเตหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ ตติยํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๙๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=4009&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=4009              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=392&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=104              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=392              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com