ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ สุตฺต. สํ. นิทานวคฺโค

   [๓๙๗]  สาวตฺถิยํ วิหรติ ... ตตฺร โข ภควา ... ธาตุโสว
ภิกฺขเว  สตฺตา  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  ปาณาติปาติโน  ปาณาติปาตีหิ
สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺติ อทินฺนาทายิโน ... กาเมสุมิจฺฉาจาริโน ...
มุสาวาทิโน  ...  ปิสุณวาจา ... ผรุสวาจา ... สมฺผปฺปลาปิโน
สมฺผปฺปลาปีหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  อภิชฺฌาลุโน  อภิชฺฌาลูหิ
สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  พฺยาปนฺนจิตฺตา  พฺยาปนฺนจิตฺเตหิ  สทฺธึ
สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  มิจฺฉาทิฏฺฐิกา  มิจฺฉาทิฏฺฐิเกหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ
สเมนฺติ ฯ
   [๓๙๘]  ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา ปาณาติปาตา ปฏิวิรเตหิ สทฺธึ
สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรตา ... กาเมสุมิจฺฉาจารา
ปฏิวิรตา ... ปิสุณาย วาจาย ... ผรุสาย วาจาย ... สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรตา  สมฺผปฺปลาปา  ปฏิวิรเตหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ
อนภิชฺฌาลุโน  อนภิชฺฌาลูหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ สเมนฺติ อพฺยาปนฺนจิตฺตา
อพฺยาปนฺนจิตฺเตหิ   สทฺธึ   สํสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   สมฺมาทิฏฺฐิกา
สมฺมาทิฏฺฐิเกหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ ปญฺจมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๒๐๐-๒๐๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=4039&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=397&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=106              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=397              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com