ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ สุตฺต. สํ. นิทานวคฺโค

           ทุติยวคฺโค ทุติโย
   [๔๔๓]  เอกํ  สมยํ  ภควา  สาวตฺถิยํ วิหรติ ฯเปฯ ตตฺร
โข  ภควา  ...  อนมตคฺโคยํ  ภิกฺขเว สํสาโร ปุพฺพา โกฏิ น
ปญฺายติ  อวิชฺชานีวรณานํ  สตฺตานํ  ตณฺหาสญฺโชนานํ  สนฺธาวตํ
สํสรตํ  ฯ  ยํ  ภิกฺขเว  ปสฺเสยฺยาถ  ทุคฺคตํ  ทุรุเปตํ นิฏฺฐเมตฺถ
คนฺตพฺพํ  อเมฺหหิ  ๑-  เอวรูปํ  ปจฺจนุภูตํ อิมินา ทีเฆน อทฺธุนาติ
ตํ  กิสฺส  เหตุ  อนมตคฺโคยํ  ภิกฺขเว  สํสาโร  ฯเปฯ  อลํ
วิมุจฺจิตุนฺติ ฯ ปฐมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๒๒๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=4453&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=443&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=129              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=443              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com