ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๙ สุตฺต. สํ. ขนฺธวารวคฺโค

   [๒๙๕]  ปญฺจิเม  ภิกฺขเว อุปาทานกฺขนฺธา ฯ กตเม ปญฺจ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. สฺวายํ ฯ  ยุ. หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  โป. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
เสยฺยถีทํ  ฯ  รูปูปาทานกฺขนฺโธ  ฯเปฯ  วิญฺาณูปาทานกฺขนฺโธ  ฯ
เย  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา วา อิเมสํ ปญฺจนฺนํ
อุปาทานกฺขนฺธานํ  สมุทยญฺจ  อตฺถงฺคมญฺจ  อสฺสาทญฺจ  อาทีนวญฺจ
นิสฺสรณญฺจ  ยถาภูตํ  นปฺปชานนฺติ  ฯเปฯ ปชานนฺติ ฯ สยํ อภิญฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๗ หน้าที่ ๑๙๕-๑๙๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=4026&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=295&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=108              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=295              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com