ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๙ สุตฺต. สํ. ขนฺธวารวคฺโค

   [๓๗๕]  สาวตฺถี  ฯ  เอกมนฺตํ  นิสินฺนํ โข อายสฺมนฺตํ ราธํ
ภควา เอตทโวจ รูเป โข ราธ โย ฉนฺโท โย ราโค ยา นนฺทิ
ยา  ตณฺหา  ตํ  ปชหถ  เอวนฺตํ  รูปํ  ปหีนํ ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูลํ
ตาลาวตฺถุกตํ   อนภาวงฺกตํ   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺมํ   ฯ
เวทนาย  โย  ฉนฺโท  โย  ราโค  ยา  นนฺทิ  ยา ตณฺหา ตํ
@เชิงอรรถ: ยุ. ยโต จ โข ฯ
ปชหถ  เอวํ  สา  เวทนา  ปหีนา  ภวิสฺสติ  อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา   อนภาวงฺกตา   อายตึ   อนุปฺปาทธมฺมา   ฯ
สญฺาย  ฯ  สงฺขาเรสุ  โย  ฉนฺโท  โย ราโค ยา นนฺทิ ยา
ตณฺหา  ตํ  ปชหถ  เอวนฺเต  สงฺขารา  ปหีนา  ภวิสฺสนฺติ
อุจฺฉินฺนมูลา   ตาลา   วตฺถุกตา   อนภาวงฺกตา   อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมา  ฯ  วิญฺาเณ  โย  ฉนฺโท  โย ราโค ยา นนฺทิ
ยา  ตณฺหา  ตํ  ปชหถ เอวนฺตํ วิญฺาณํ ปหีนํ ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูลํ
ตาลาวตฺถุกตํ อนภาวงฺกตํ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมนฺติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๗ หน้าที่ ๒๓๖-๒๓๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=4824&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=375&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=166              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=375              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com