ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๙ สุตฺต. สํ. ขนฺธวารวคฺโค

   [๕๒๓]  สาวตฺถี ฯ เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺตํ
เอตทโวจ  โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ
อุปปาติกา  นาคา  อุโปสถํ อุปวสนฺติ โวสฺสฏฺฐกายา จ ภวนฺตีติ ฯ
อิธ  ภิกฺขุ  เอกจฺจานํ  อุปปาติกานํ  นาคานํ เอวํ โหติ มยํ โข
ปุพฺเพ  กาเยน  ทฺวยการิโน  อหุมฺห  วาจาย  ทฺวยการิโน มนสา
ทฺวยการิโน  เต  มยํ  กาเยน  ทฺวยการิโน  วาจาย ทฺวยการิโน
มนสา  ทฺวยการิโน  กายสฺส  เภทา  ปรํ  มรณา  อุปปาติกานํ
นาคานํ  สหพฺยตํ  อุปปนฺนา  สจชฺช มยํ กาเยน สุจริตํ จเรยฺยาม
วาจาย  สุจริตํ  จเรยฺยาม  มนสา  สุจริตํ  จเรยฺยาม เอวํ มยํ
กายสฺส  เภทา  ปรํ  มรณา  สุคตึ  สคฺคํ  โลกํ  อุปปชฺเชยฺยาม
หนฺท  มยํ  เอตรหิ  กาเยน สุจริตํ จราม วาจาย สุจริตํ จราม
มนสา  สุจริตํ  จรามาติ  ฯ  อยํ  โข ภิกฺขุ เหตุ อยํ ปจฺจโย
เยน  มิเธกจฺเจ อุปปาติกา นาคา อุโปสถํ อุปวสนฺติ โวสฺสฏฺฐกายา
จ ภวนฺตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๗ หน้าที่ ๓๐๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=6049&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=523&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=280              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=523              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com