ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๙ สุตฺต. สํ. ขนฺธวารวคฺโค

   [๕๘]  สาวตฺถิยํ ฯ ตตฺร โข ฯ โย ภิกฺขเว รูปสฺมึ ฉนฺทราโค
@เชิงอรรถ: โป. สพฺพตฺถ ปริญฺเยฺยา ธมฺมาติ ทิสฺสติ ฯ
ตํ  ปชหถ  เอวํ  ตํ  รูปํ ปหีนํ ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูลํ ตาลาวตฺถุกตํ
อนภาวงฺกตํ  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมํ  ฯ โย เวทนาย ฉนฺทราโค ตํ
ปชหถ เอวํ สา เวทนา ปหีนา ภวิสฺสติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺกตา  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมา  ฯ  โย  สญฺาย ฉนฺทราโค
ตํ  ปชหถ  เอวํ  สา  สญฺา  ปหีนา  ภวิสฺสติ  อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวงฺกตา  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมา  ฯ  โย
สงฺขาเรสุ ฉนฺทราโค ตํ ปชหถ เอวํ เต สงฺขารา ปหีนา ภวิสฺสนฺติ
อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวงฺกตา  อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ
โย  วิญฺาณสฺมึ  ฉนฺทราโค  ตํ  ปชหถ  เอวํ  ตํ วิญฺาณํ ปหีนํ
ภวิสฺสติ   อุจฺฉินฺนมูลํ   ตาลาวตฺถุกตํ   อนภาวงฺกตํ   อายตึ
อนุปฺปาทธมฺมนฺติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๗ หน้าที่ ๓๓-๓๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=672&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=58&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=25              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=58              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com