ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

   [๒๗๒]  จกฺขุ  ภิกฺขเว อนิจฺจํ อนาคตํ ฯ ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ
ยํ  ทุกฺขํ  ตทนตฺตา  ยทนตฺตา  ตํ  เนตํ  มม  เนโสหมสฺมิ  น
เมโส  อตฺตาติ  เอวเมตํ  ยถาภูตํ  สมฺมปฺปญฺาย  ทฏฺฐพฺพํ ฯเปฯ
ชิวฺหา  อนิจฺจา  อนาคตา  ยทนิจฺจํ  ตํ  ทุกฺขํ ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา
ยทนตฺตา  ตํ  เนตํ  มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมตํ
ยถาภูตํ  สมฺมปฺปญฺาย  ทฏฺฐพฺพํ  ฯเปฯ มโน อนิจฺโจ อนาคโต ฯ
ยทนิจฺจํ  ตํ  ทุกฺขํ  ยํ  ทุกฺขํ  ตทนตฺตา  ยทนตฺตา ตํ เนตํ มม
เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  เอวเมตํ  ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺาย
ทฏฺฐพฺพํ  ฯเปฯ  เอวํ  ปสฺสํ  ภิกฺขเว ฯเปฯ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๘ หน้าที่ ๑๙๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3885&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=272&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=161              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=272              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com