ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

   [๓๙๘]  เสยฺยถาปิ  ภิกฺขเว อาคนฺตุกาคารํ ตตฺถ ปุรตฺถิมายปิ
ทิสาย  อาคนฺตฺวา  วาสํ  กปฺเปนฺติ  ปจฺฉิมายปิ  ทิสาย อาคนฺตฺวา
วาสํ  กปฺเปนฺติ  อุตฺตรายปิ  ทิสาย  อาคนฺตฺวา  วาสํ  กปฺเปนฺติ
ทกฺขิณายปิ  ทิสาย  อาคนฺตฺวา  วาสํ กปฺเปนฺติ ขตฺติยาปิ อาคนฺตฺวา
วาสํ  กปฺเปนฺติ  พฺราหฺมณาปิ  อาคนฺตฺวา  วาสํ กปฺเปนฺติ เวสฺสาปิ
อาคนฺตฺวา  วาสํ  กปฺเปนฺติ  สุทฺทาปิ อาคนฺตฺวา วาสํ กปฺเปนฺติ ฯ
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อิมสฺมึ กายสฺมึ วิวิธา เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ
สุขาปิ  เวทนา  อุปฺปชฺชติ  ทุกฺขาปิ เวทนา อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขาปิ
เวทนา  อุปฺปชฺชติ  สามิสาปิ  สุขา  เวทนา  อุปฺปชฺชติ  สามิสาปิ
ทุกฺขา  เวทนา  อุปฺปชฺชติ  สามิสาปิ อทุกฺขมสุขา เวทนา อุปฺปชฺชติ
นิรามิสาปิ  สุขา  เวทนา  อุปฺปชฺชติ  นิรามิสาปิ  ทุกฺขา  เวทนา
อุปฺปชฺชติ นิรามิสาปิ อทุกฺขมสุขา เวทนา อุปฺปชฺชตีติ ฯ จตุตฺถํ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. สงฺขฺยํ โนเปติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๘ หน้าที่ ๒๗๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=5519&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=398&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=208              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=398              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com