ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๑๖๙๗]  จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว ตถานิ อวิตถานิ ๑- อนญฺถานิ ฯ
กตมานิ  จตฺตาริ  ฯ  อิทํ  ทุกฺขนฺติ  ภิกฺขเว  ตถเมตํ อวิตถเมตํ
@เชิงอรรถ: สี. อวิตฺถานิ ฯ
อนญฺถเมตํ ฯ อยํ ทุกฺขสมุทโยติ ตถเมตํ อวิตถเมตํ อนญฺถเมตํ ฯ
เมตํ  ฯ  อยํ  ทุกฺขนิโรโธติ ฯเปฯ อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ตถเมตํ  อวิตถเมตํ  อนญฺถเมตํ  ฯ  อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ
ตถานิ  อวิตถานิ  อนญฺถานิ  ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว อิทํ ทุกฺขนฺติ
โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อยํ  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค
กรณีโยติ ฯ
         ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนวคฺโค ทุติโย ฯ
            ตสฺสุทฺทานํ
  ตถาคเตน เทฺว วุตฺตา ๑-         ขนฺธา อายตเนน จ
  ธารณาย ๒- จ เทฺว วุตฺตา อวิชฺชา  วิชฺชา สงฺกาสนา ตเถน จาติ ๓- ฯ
            ----------
@เชิงอรรถ: ม. ธมฺมจกฺกํ ตถาคตํ ฯ ม. ธารณา จ เทฺว อวิชฺชา ฯ ยุ. ธารณาย เทฺว ... ฯ
@ ม. ... ตถาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๕๓๙-๕๔๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=10509&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1697&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=414              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1697              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com