ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

       อามกธญฺเปยฺยาเล ทุติยวคฺโค อฏฺโม
   [๑๗๖๖]  เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ปาณาติปาตา
ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย ปาณาติปาตา
อปฺปฏิวิรตา ฯ ตํ กิสฺส เหตุ ฯเปฯ
   [๑๗๖๗]  เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย อทินฺนาทานา
ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย อทินฺนาทานา
อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ
   [๑๗๖๘]  เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย กาเมสุ
มิจฺฉาจารา  ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย
กาเมสุ มิจฺฉาจารา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ
   [๑๗๖๙]  เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย มุสาวาทา
ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  มุสาวาทา
อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ
   [๑๗๗๐]  เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ปิสุณาย
วาจาย  ปฏิวิรตา  อถ  โข เอเตว พหุตรา สตฺตา เย ปิสุณาย
วาจาย อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ
   [๑๗๗๑]  เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ผรุสาย
วาจาย  ปฏิวิรตา  อถ  โข เอเตว พหุตรา สตฺตา เย ผรุสาย
วาจาย อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ
   [๑๗๗๒]  เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย สมฺผปฺปลาปา
อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ
   [๑๗๗๓]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา เต สตฺตา เย
พีชคามภูตคามสมารมฺภา  ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา
สตฺตา เย พีชคามภูตคามสมารมฺภา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ
   [๑๗๗๔]  เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย วิกาลโภชนา
ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย วิกาลโภชนา
อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ
   [๑๗๗๕]  เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย มาลาคนฺธ-
วิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺานา   ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว
พหุตรา   สตฺตา   เย   มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺานา
อปฺปฏิวิรตา ฯ
            วคฺโค ฯ
            อุทฺทานํ
     ปาณํ อทินฺนํ กาเมสุ       มุสาวาทญฺจ เปสุญฺ
     ผรุสํ ๑- สมฺผปฺปลาปํ พีชํ   วิกาเล คนฺธวิเลปนนฺติ ฯ
         ------------------
@เชิงอรรถ: ม. ผรุสํ สมฺผปฺปลาปํ พีชญฺจ วิกาลํ คนฺธนฺติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๕๘๑-๕๘๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=11322&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1766&items=10              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=456              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1766              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com