ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๒๖๖]  สาวตฺถีนิทานํ ฯ เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว เย เกจิ พลกรณียา
กมฺมนฺตา  กยิรนฺติ  สพฺเพ  เต  ปวึ  นิสฺสาย  ปวิยํ ปติฏฺาย
เอวเมเต  พลกรณียา  กมฺมนฺตา กยิรนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ  สีลํ  นิสฺสาย  สีเล ปติฏฺาย อริยํ อฏฺงฺคิกํ มคฺคํ ภาเวติ
อริยํ อฏฺงฺคิกํ มคฺคํ พหุลีกโรติ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. กริยนฺติ ฯ เอวมุปริ ฯ ม. ยุ. วิตฺถารมคฺคี ฯ
   [๒๖๗]  กถญฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺาย
อริยํ  อฏฺงฺคิกํ  มคฺคํ ภาเวติ อริยํ อฏฺงฺคิกํ มคฺคํ พหุลีกโรติ ฯ
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏฺึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสานํ
โทสวินยปริโยสานํ  โมหวินยปริโยสานํ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ
ราควินยปริโยสานํ  โทสวินยปริโยสานํ  โมหวินยปริโยสานํ  ฯ  เอวํ
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีลํ  นิสฺสาย สีเล ปติฏฺาย อริยํ อฏฺงฺคิกํ
มคฺคํ ภาเวติ อริยํ อฏฺงฺคิกํ มคฺคํ พหุลีกโรตีติ ฯ



             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๖๘-๖๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=1258&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=266&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=55              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=266              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com