ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๓๓๑]  ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว ตณฺหา ๑- ฯเปฯ
   [๓๓๒]  อิมาสํ  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺนํ  ตณฺหานํ  อภิญฺาย
ปริญฺาย   ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ  ราควินยปริโยสานํ
โทสวินยปริโยสานํ  โมหวินยปริโยสานํ  ฯเปฯ  อมโตคธํ อมตปรายนํ
อมตปริโยสานํ  ฯเปฯ  นิพฺพานนินฺนํ  นิพฺพานโปณํ  นิพฺพานปพฺภารํ ฯ
อิมาสํ  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺนํ  ตณฺหานํ  ๒-  อภิญฺาย ปริญฺาย
ปริกฺขยาย  ปหานาย  ฯเปฯ  อยํ  อริโย  อฏฺงฺคิโก  มคฺโค
ภาเวตพฺโพติ ฯ
          เอสนาวคฺโค นิฏฺิโต ฯ
            ตสฺสุทฺทานํ
     เอสนา วิธา อาสโว    ทุกฺขตา จ ติสฺโส ขิลา
     มลํ นิโฆ จ เวทนา     ทุเวน ตณฺหาเยน จาติ ๓- ฯ
            ---------
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. ตสินา ฯ ม. ยุ. ตสินานํ ฯ ม. ยุ. เทฺว ตณฺหา ตสินาย จาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๘๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=1632&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=331&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=77              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=331              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com