ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๔๒๙]  สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา อปารา
ปารงฺคมนาย  สํวตฺตนฺติ  ฯ กตเม สตฺต ฯ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาวิตา
พหุลีกตา อปารา ปารงฺคมนาย สํวตฺตนฺตีติ
     [๒]-
   [๔๓๐]  อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ    เย ชนา ปารคามิโน
     อถายํ อิตรา ปชา         ตีรเมวานุธาวติ ฯ
     เย จ โข สมฺมทกฺขาเต      ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน
     เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ      มจฺจุเธยฺยํ สุทุตฺตรํ ฯ
     กณฺหํ ธมฺมํ วิปฺปหาย      สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺฑิโต
     โอกา อโนกมาคมฺม       วิเวเก ยตฺถ ทูรมํ ฯ
     ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย        หิตฺวา กาเม อกิญฺจโน
     ปริโยทเปยฺย อตฺตานํ      จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต ฯ
     เยสํ สมฺโพธิยงฺเคสุ        สมฺมา จิตฺตํ สุภาวิตํ
     อาทานปฏินิสฺสคฺเค       อนุปาทาย เย รตา
     ขีณาสวา ชุติมนฺโต       เต โลเก ปรินิพฺพุตาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๑๑๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=2229&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=429&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=104              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=429              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com