ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๕๐๕]  รญฺโ ภิกฺขเว จกฺกวตฺติสฺส ปาตุภาวา สตฺตนฺนํ รตนานํ
ปาตุภาโว  โหติ  ฯ  กตเมสํ  สตฺตนฺนํ ฯ จกฺกรตนสฺส ปาตุภาโว
โหติ  หตฺถิรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  อสฺสรตนสฺส ปาตุภาโว โหติ
มณิรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  อิตฺถีรตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ
คหปติรตนสฺส   ปาตุภาโว   โหติ  ปริณายกรตนสฺส  ปาตุภาโว
โหติ  ฯ  รญฺโ  ภิกฺขเว  จกฺกวตฺติสฺส ปาตุภาวา อิเมสํ สตฺตนฺนํ
รตนานํ ปาตุภาโว โหติ ฯ
   [๕๐๖]  ตถาคตสฺส ภิกฺขเว ปาตุภาวา อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
สตฺตนฺนํ  โพชฺฌงฺครตนานํ  ปาตุภาโว  โหติ  ฯ  กตเมสํ  สตฺตนฺนํ
โพชฺฌงฺครตนานํ ๑- ฯ สติสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส ปาตุภาโว โหติ ฯเปฯ
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  ฯ ตถาคตสฺส ภิกฺขเว
ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อิเมสํ สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺครตนานํ
ปาตุภาโว โหตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๑๓๘-๑๓๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=2637&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=505&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=128              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=505              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com