ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๖๙๖]  สาวตฺถีนิทานํ ฯ ตตฺร โข ภควา ฯเปฯ เอตทโวจ
อกุสลราสีติ  ภิกฺขเว  วทมาโน  ปญฺจ  นีวรเณ  สมฺมา  วทมาโน
วเทยฺย ฯ เกวโล หายํ ภิกฺขเว อกุสลราสิ ยทิทํ ปญฺจ นีวรณา ฯ
กตเม  ปญฺจ  ฯ  กามจฺฉนฺทนีวรณํ  พฺยาปาทนีวรณํ  ถีนมิทฺธ-
นีวรณํ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณํ  วิจิกิจฺฉานีวรณํ  ฯ  อกุสลราสีติ
ภิกฺขเว  วทมาโน อิเม ปญฺจ นีวรเณ สมฺมา วทมาโน วเทยฺย ฯ
เกวโล หายํ ภิกฺขเว อกุสลราสิ ยทิทํ ปญฺจ นีวรณา ฯ
   [๖๙๗]  กุสลราสีติ  ภิกฺขเว  วทมาโน จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน
สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  ฯ  เกวโล  หายํ  ภิกฺขเว กุสลราสิ
ยทิทํ  จตฺตาโร  สติปฏฺฐานา  ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ  กุสลราสีติ  ภิกฺขเว  วทมาโน อิเม จตฺตาโร
สติปฏฺฐาเน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  ฯ เกวโล หายํ ภิกฺขเว
กุสลราสิ ยทิทํ จตฺตาโร สติปฏฺฐานาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๑๙๖. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=3774&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=696&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=149              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=696              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com