ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

          สีลฏฺฐิติวคฺโค ตติโย
   [๗๖๗]  เอวมฺเม  สุตํ  เอกํ  สมยํ อายสฺมา จ อานนฺโท
อายสฺมา  จ  ภทฺโท ปาฏลิปุตฺเต วิหรติ กุกฺกุฏาราเม ฯ อถ โข
อายสฺมา  ภทฺโท  สายณฺหสมยํ  ปฏิสลฺลานา  วุฏฺฐิโต  เยนายสฺมา
อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมตา  อานนฺเทน  สทฺธึ
สมฺโมทิ  สมฺโมทนียํ  กถํ สาราณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ ฯ
เอกมนฺตํ  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  ภทฺโท  อายสฺมนฺตํ  อานนฺทํ
เอตทโวจ
   [๗๖๘]  ยานีมานิ  อาวุโส  อานนฺท กุสลานิ สีลานิ วุตฺตานิ
ภควตา  อิมานิ  กุสลานิ  สีลานิ  กิมตฺถิยานิ วุตฺตานิ ภควตาติ ฯ
สาธุ สาธุ อาวุโส ภทฺท ภทฺทโก โข เต อาวุโส ภทฺท อุมฺมคฺโค
ภทฺทกํ  ปฏิภาณํ  กลฺยาณี  ปริปุจฺฉา  ฯ  เอวํ  หิ  ตฺวํ อาวุโส
ภทฺท  ปุจฺฉสิ  ยานีมานิ  อาวุโส  อานนฺท กุสลานิ สีลานิ วุตฺตานิ
ภควตา  อิมานิ  กุสลานิ  สีลานิ  กิมตฺถิยานิ วุตฺตานิ ภควตาติ ฯ
เอวมาวุโสติ ฯ
   [๗๖๙]  ยานีมานิ อาวุโส ภทฺท กุสลานิ สีลานิ วุตฺตานิ ภควตา
อิมานิ  กุสลานิ  สีลานิ  ยาวเทว  จตุนฺนํ  สติปฏฺฐานานํ ภาวนาย
วุตฺตานิ  ภควตา  ฯ  กตเมสํ  จตุนฺนํ  ฯ อิธาวุโส ภิกฺขุ กาเย
กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ
อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ
ยานีมานิ  อาวุโส  ภทฺท  กุสลานิ  สีลานิ วุตฺตานิ ภควตา อิมานิ
กุสลานิ  สีลานิ  ยาวเทว  อิเมสํ  จตุนฺนํ  สติปฏฺฐานานํ ภาวนาย
วุตฺตานิ ภควตาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๒๒๘-๒๒๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4409&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=767&items=3              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=165              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=767              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com