ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๘๐๑]  เยสํ เกสญฺจิ ภิกฺขเว จตฺตาโร สติปฏฺานา วิรทฺธา
วิรทฺโธ  เตสํ  อริโย อฏฺงฺคิโก ๑- มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ
เยสํ  เกสญฺจิ  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏฺานา อารทฺธา อารทฺโธ
เตสํ  อริโย  อฏฺงฺคิโก  ๑- มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ กตเม
จตฺตาโร  ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. อยํ ปาโ นตฺถิ ฯ เอวมุปริปิ ฯ
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ เวทนาสุ
จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ  เยสํ เกสญฺจิ ภิกฺขเว อิเม
จตฺตาโร  สติปฏฺานา  วิรทฺธา  วิรทฺโธ  เตสํ  อริโย อฏฺงฺคิโก
มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ เยสํ เกสญฺจิ ภิกฺขเว อิเม จตฺตาโร
สติปฏฺานา  อารทฺธา  อารทฺโธ  เตสํ  อริโย  อฏฺงฺคิโก มคฺโค
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๒๔๐-๒๔๑. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4645&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=801&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=177              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=801              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com