ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๘๑๐]  จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏฺฐานา ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ  ตสฺส  กาเย
กายานุปสฺสิโน   วิหรโต  กาโย  ปริญฺาโต  โหติ  กายสฺส
ปริญฺาตตฺตา อมตํ สจฺฉิกตํ โหติ ฯ
   [๘๑๑]  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี สมฺปชาโน
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ  ตสฺส  เวทนาสุ
เวทนานุปสฺสิโน  วิหรโต  เวทนา  ปริญฺาตา  โหติ  เวทนานํ
ปริญฺาตตฺตา อมตํ สจฺฉิกตํ โหติ ฯ
   [๘๑๒]  จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ  ตสฺส  จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสิโน
วิหรโต  จิตฺตํ  ปริญฺาตํ  โหติ  จิตฺตสฺส  ปริญฺาตตฺตา  อมตํ
สจฺฉิกตํ โหติ ฯ
   [๘๑๓]  ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ  ตสฺส ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสิโน
วิหรโต  ธมฺมา  ปริญฺาตา  โหนฺติ  ธมฺมานํ  ปริญฺาตตฺตา  อมตํ
สจฺฉิกตํ โหตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๒๔๓-๒๔๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4704&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=810&items=4              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=182              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=810              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com