ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๘๓๔]  เย ภิกฺขเว อนุกมฺเปยฺยาถ เย จ โสตพฺพํ มญฺเยฺยุ
มิตฺตา  วา  อมจฺจา  วา  าตี  วา  สาโลหิตา วา เต โว
ภิกฺขเว  จตุนฺนํ  สติปฏฺฐานานํ ภาวนาย สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา
ปติฏฺฐาเปตพฺพาติ  ฯ  กตเมสํ จตุนฺนํ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย
กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ
อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ
เย  ภิกฺขเว  อนุกมฺเปยฺยาถ  เย  จ  โสตพฺพํ  มญฺเยฺยุ มิตฺตา
วา อมจฺจา วา าตี วา สาโลหิตา วา เต โว ภิกฺขเว อิเมสํ
จตุนฺนํ   สติปฏฺฐานานํ  ภาวนาย  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา
ปติฏฺฐาเปตพฺพาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๒๕๑-๒๕๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4867&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=834&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=192              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=834              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com