ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๑๑๗๐]  เย หิ เกจิ ภิกฺขเว อตีตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา
วา  มหิทฺธิกา  อเหสุ  มหานุภาวา สพฺเพ เต จตุนฺนํ อิทฺธิปาทานํ
ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ฯ  เย  หิ เกจิ ภิกฺขเว อนาคตมทฺธานํ
สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  มหิทฺธิกา  ภวิสฺสนฺติ  มหานุภาวา
สพฺเพ  เต  จตุนฺนํ  อิทฺธิปาทานํ  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา ฯ เย
หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  สมณา วา พฺราหฺมณา วา มหิทฺธิกา
มหานุภาวา   สพฺเพ   เต  จตุนฺนํ  อิทฺธิปาทานํ  ภาวิตตฺตา
พหุลีกตตฺตา  ฯ  กตเมสํ จตุนฺนํ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฉนฺทสมาธิ-
ปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ   อิทฺธิปาทํ   ภาเวติ   ฯ  วิริยสมาธิ
จิตฺตสมาธิ     วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ     อิทฺธิปาทํ
ภาเวติ ฯ
   [๑๑๗๑]  เย หิ เกจิ ภิกฺขเว อตีตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา
@เชิงอรรถ: ม. เอวเมวํ โภตา อานนฺเทน ฯ
วา  มหิทฺธิกา  อเหสุ  มหานุภาวา  สพฺเพ เต อิเมสํเยว จตุนฺนํ
อิทฺธิปาทานํ  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ฯ  เย  หิ  เกจิ ภิกฺขเว
อนาคตมทฺธานํ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  มหิทฺธิกา  ภวิสฺสนฺติ
มหานุภาวา   สพฺเพ   เต  อิเมสํเยว  จตุนฺนํ  อิทฺธิปาทานํ
ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ฯ  เย หิ เกจิ ภิกฺขเว เอตรหิ สมณา
วา  พฺราหฺมณา  วา  มหิทฺธิกา  มหานุภาวา  สพฺเพ  เต
อิเมสํเยว จตุนฺนํ อิทฺธิปาทานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๓๕๑-๓๕๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=6832&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1170&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=284              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1170              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com