ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๑๑๗๔]  จตุนฺนํ  ภิกฺขเว อิทฺธิปาทานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา
ภิกฺขุ  อาสวานํ  ขยา  อนาสวํ  เจโตวิมุตฺตึ  ปญฺาวิมุตฺตึ ทิฏฺเว
ธมฺเม  สยํ  อภิญฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ กตเมสํ
จตุนฺนํ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ
อิทฺธิปาทํ  ภาเวติ  วิริยสมาธิ  จิตฺตสมาธิ  วีมํสาสมาธิปธานสงฺขาร-
สมนฺนาคตํ  อิทฺธิปาทํ  ภาเวติ  ฯ  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว จตุนฺนํ
อิทฺธิปาทานํ  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ภิกฺขุ อาสวานํ ขยา อนาสวํ
เจโตวิมุตฺตึ  ปญฺาวิมุตฺตึ  ทิฏฺเว  ธมฺเม  สยํ อภิญฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๓๕๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=6898&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1174&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=286              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1174              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com