ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๑๒๗๒]  เอกํ สมยํ อายสฺมา จ อนุรุทฺโธ อายสฺมา จ สารีปุตฺโต
อายสฺมา  จ  มหาโมคฺคลฺลาโน  สาเกเต  วิหรนฺติ  กณฺฏกีวเน ฯ
@เชิงอรรถ: ม. สพฺพตฺถ สารณียํ ฯ ม. มหาภิญฺตํ ยุ. มหาภิญฺาตํ ฯ เอวมุปริ ฯ
อถ  โข  อายสฺมา  จ  สารีปุตฺโต อายสฺมา จ มหาโมคฺคลฺลาโน
สายณฺหสมยํ   ปฏิสลฺลานา   วุฏฺฐิตา   เยนายสฺมา   อนุรุทฺโธ
เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมตา  อนุรุทฺเธน  สทฺธึ สมฺโมทึสุ
สมฺโมทนียํ  กถํ  สาราณียํ  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทึสุ  ฯ
เอกมนฺตํ  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺตํ อนุรุทฺธํ
เอตทโวจ เสกฺเขนาวุโส ๑- อนุรุทฺธ ภิกฺขุนา กตเม ธมฺมา อุปสมฺปชฺช
วิหาตพฺพาติ ฯ
   [๑๒๗๓]  เสกฺเขนาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุนา จตฺตาโร สติปฏฺฐานา
อุปสมฺปชฺช  วิหาตพฺพา  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธาวุโส ภิกฺขุ
กาเย  กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ เวทนาสุ จิตฺเต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ ฯ
เสกฺเขนาวุโส  สารีปุตฺต  ภิกฺขุนา  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏฺฐานา
อุปสมฺปชฺช วิหาตพฺพาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๓๘๑-๓๘๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=7416&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1272&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=304              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1272              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com