ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๑๒๗๖]  สาเกตนิทานํ  ฯ  เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา
สารีปุตฺโต อายสฺมนฺตํ อนุรุทฺธํ เอตทโวจ กตเมสํ อายสฺมา อนุรุทฺโธ
ธมฺมานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา มหาภิญฺตฺตํ ปตฺโตติ ฯ
   [๑๒๗๗]  จตุนฺนํ  ขฺวาหํ  อาวุโส  สติปฏฺฐานานํ  ภาวิตตฺตา
พหุลีกตตฺตา มหาภิญฺตฺตํ ปตฺโต ฯ กตเมสํ จตุนฺนํ ฯ อิธาหํ อาวุโส
กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา วิเนยฺย
โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรามิ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ ฯ
อิเมสํ  ขฺวาหํ  อาวุโส จตุนฺนํ สติปฏฺฐานานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา
มหาภิญฺตฺตํ  ปตฺโต  ฯ  อิเมสญฺจ  ปนาหํ  อาวุโส  จตุนฺนํ
สติปฏฺฐานานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา สหสฺสโลกํ อภิชานามีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๓๘๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=7443&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1276&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=306              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1276              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com