ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๑๕๘๖]  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  ปุญฺาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา
สุขสฺสาหารา  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก
พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติปิ  โส  ภควา
ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสานํ  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  อยํ  ปโม
ปุญฺาภิสนฺโท  กุสลาภิสนฺโท  สุขสฺสาหาโร  ฯ  ปุน  จปรํ ภิกฺขเว
อริยสาวโก ธมฺเม สงฺเฆ ฯ ปญฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปญฺาย
สมนฺนาคโต  [๒]-  อริยาย  นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา ฯ
อยํ  จตุตฺโถ ปุญฺาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร ฯ อิเม โข
ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุญฺาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา สุขสฺสาหาราติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๔๙๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=9634&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1586&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=365              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1586              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com