ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตฺต. องฺ. (๑): เอก-ทุก-ติกนิปาตา

          รถการวคฺโค ทุติโย
   [๔๕๐]  ๑๑ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต าตโก ๓- ภิกฺขุ
พหุชนาหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ พหุชนาสุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย
อหิตาย  ทุกฺขาย  เทวมนุสฺสานํ กตเมหิ ตีหิ อนนุโลมิเก กายกมฺเม
สมาทเปติ   อนนุโลมิเก   วจีกมฺเม  สมาทเปติ  อนนุโลมิเกสุ
ธมฺเมสุ  สมาทเปติ  อิเมหิ  โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
าตโก ๔- ภิกฺขุ พหุชนาหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ พหุชนาสุขาย พหุโน
@เชิงอรรถ: ม. ภยํ ลกฺขณจินฺตี จ ฯ ม. สพฺยาพชฺฌํ ฯ ๓-๔ ม. าโต ฯ
ชนสฺส  อนตฺถาย  อหิตาย  ทุกฺขาย  เทวมนุสฺสานํ ฯ ตีหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  าตโก  ภิกฺขุ  พหุชนหิตาย  ปฏิปนฺโน โหติ
พหุชนสุขาย  พหุโน  ชนสฺส  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย เทวมนุสฺสานํ
กตเมหิ  ตีหิ  อนุโลมิเก กายกมฺเม สมาทเปติ อนุโลมิเก วจีกมฺเม
สมาทเปติ  อนุโลมิเกสุ  ธมฺเมสุ  สมาทเปติ  อิเมหิ  โข ภิกฺขเว
ตีหิ  ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต าตโก ภิกฺขุ พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ
พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๑๓๓-๑๓๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=2720&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=450&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=55              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=450              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com