ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตฺต. องฺ. (๑): เอก-ทุก-ติกนิปาตา

          เทวทูตวคฺโค จตุตฺโถ
   [๔๗๐]  ๓๑  สพฺรหฺมกานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ เยสํ ปุตฺตานํ
มาตาปิตโร  อชฺฌาคาเร  ปูชิตา  โหนฺติ  สปุพฺพาจริยกานิ  ภิกฺขเว
ตานิ  กุลานิ  เยสํ ปุตฺตานํ มาตาปิตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. ปิสฺส ฯ ยุ. เอเตหิ ฯ
สาหุเนยฺยกานิ  ภิกฺขเว  ตานิ  กุลานิ  เยสํ  ปุตฺตานํ มาตาปิตโร
อชฺฌาคาเร  ปูชิตา  โหนฺติ  พฺรหฺมาติ  ภิกฺขเว  มาตาปิตุนฺนํ  ๑-
เอตํ  อธิวจนํ  ปุพฺพาจริยาติ  ภิกฺขเว  มาตาปิตุนฺนํ  ๒-  เอตํ
อธิวจนํ  อาหุเนยฺยาติ  ภิกฺขเว  มาตาปิตุนฺนํ  ๓-  เอตํ  อธิวจนํ
ตํ  กิสฺส  เหตุ  พหุการา ภิกฺขเว มาตาปิตโร ปุตฺตานํ อาปาทกา
โปสกา อิมสฺส โลกสฺส ทสฺเสตาโรติ ฯ
     พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร     ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร
     อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ     ปชาย อนุกมฺปกา ฯ
     ตสฺมา หิ เน นมสฺเสยฺย     สกฺกเรยฺยาถ ปณฺฑิโต
     อนฺเนน อถ ปาเนน       วตฺเถน สยเนน จ
     อุจฺฉาทเนน นฺหาปเนน    ปาทานํ โธวเนน จ
     ตาย [๔]- ปริจริยาย       มาตาปิตูสุ ปณฺฑิตา
     อิเธว นํ ปสํสนฺติ         เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๑๖๗-๑๖๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=3466&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=470&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=75              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=470              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com