ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตฺต. องฺ. (๑): เอก-ทุก-ติกนิปาตา

   [๑๔๘]  เอตทคฺคํ ภิกฺขเว มม สาวกานํ ภิกฺขูนํ สิกฺขากามานํ
@เชิงอรรถ: ม. อญฺาสิโกณฺฑญฺโ ม. ยุ. ธุตวาทานํ ฯ ยุ. เจโตวิวทฺธกุสลานํ ฯ
@ ม. สญฺาวิวฏฺฏกุสลานํ ฯ ยุ. สญฺาวิวทฺธกุสลานํ ฯ
ยทิทํ  ราหุโล ฯ สทฺธาปพฺพชิตานํ ยทิทํ รฏฺปาโล ฯ ปมํ สลากํ
คณฺหนฺตานํ  ยทิทํ  กุณฺฑธาโน  ฯ  ปฏิภาณวนฺตานํ ยทิทํ วงฺคีโส ฯ
สมนฺตปาสาทิกานํ   ยทิทํ   อุปเสโน   วงฺคนฺตปุตฺโต   ฯ
เสนาสนปญฺาปกานํ  ยทิทํ  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโต  ฯ  เทวตานํ
ปิยมนาปานํ  ยทิทํ  ปิลินฺทวจฺโฉ  ฯ  ขิปฺปาภิญฺานํ  ยทิทํ  พาหิโย
ทารุจีริโย  ฯ  จิตฺตกถิกานํ ยทิทํ กุมารกสฺสโป ฯ ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตานํ
ยทิทํ มหาโกฏฺิโตติ ฯ
           วคฺโค ตติโย ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๓๑-๓๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=637&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=148&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=16              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=148              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com