ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตฺต. องฺ. (๑): เอก-ทุก-ติกนิปาตา

   [๑๔๙]  เอตทคฺคํ  ภิกฺขเว  มม สาวกานํ ภิกฺขูนํ พหุสฺสุตานํ
ยทิทํ  อานนฺโท  ฯ สติมนฺตานํ ยทิทํ อานนฺโท ฯ คติมนฺตานํ ยทิทํ
อานนฺโท  ฯ  ธิติมนฺตานํ  ยทิทํ  อานนฺโท  ฯ  อุปฏฺฐากานํ ยทิทํ
อานนฺโท  ฯ  มหาปริสานํ  ยทิทํ  อุรุเวลกสฺสโป ฯ กุลปฺปสาทกานํ
ยทิทํ  กาฬุทายิ ฯ อปฺปาพาธานํ ยทิทํ พกฺกุโล ๑- ฯ ปุพฺเพนิวาสํ
อนุสฺสรนฺตานํ  ยทิทํ  โสภิโต  ฯ  วินยธรานํ  ยทิทํ  อุปาลิ  ฯ
ภิกฺขุโนวาทกานํ  ยทิทํ  นนฺทโก  ฯ  อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารานํ ยทิทํ
นนฺโท  ฯ  ภิกฺขุโอวาทกานํ  ยทิทํ มหากปฺปิโน ฯ เตโชธาตุกุสลานํ
ยทิทํ  สาคโต  ฯ  ปฏิภาเณยฺยกานํ  ยทิทํ ราโธ ฯ ลูขจีวรธรานํ
ยทิทํ โมฆราชาติ ฯ
           วคฺโค จตุตฺโถ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. พากุโล ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๓๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=648&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=648              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=149&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=17              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=149              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com