ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตฺต. องฺ. (๑): เอก-ทุก-ติกนิปาตา

   [๑๕๐]  เอตทคฺคํ  ภิกฺขเว  มม สาวิกานํ ภิกฺขุนีนํ รตฺตญฺูนํ
ยทิทํ  มหาปชาปตี  โคตมี  ฯ  มหาปญฺานํ  ยทิทํ  เขมา  ฯ
อิทฺธิมนฺตานํ  ยทิทํ  อุปฺปลวณฺณา  ฯ วินยธรานํ ยทิทํ ปฏาจารา ฯ
ธมฺมกถิกานํ ยทิทํ ธมฺมทินฺนา ฯ ฌายีนํ ยทิทํ นนฺทา ฯ อารทฺธวิริยานํ
ยทิทํ โสณา ฯ ทิพฺพจกฺขุกานํ ยทิทํ สกุลา ๑- ฯ ขิปฺปาภิญฺานํ ยทิทํ
ภทฺทา กุณฺฑลเกสา ฯ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรนฺตีนํ ยทิทํ ภทฺทา กปิลานี ๒- ฯ
มหาภิญฺปฺปตฺตานํ  ยทิทํ ภทฺทา กจฺจานา ๓- ฯ ลูขจีวรธรานํ ยทิทํ
กิสาโคตมี ฯ สทฺธาธิมุตฺตานํ ยทิทํ สิคาลมาตาติ ๔- ฯ
           วคฺโค ปญฺจโม ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๓๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=660&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=150&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=18              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=150              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com