ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตฺต. องฺ. (๑): เอก-ทุก-ติกนิปาตา

   [๑๕๒]  เอตทคฺคํ ภิกฺขเว มม สาวิกานํ อุปาสิกานํ ปฐมํ สรณํ
คจฺฉนฺตีนํ ยทิทํ สุชาตา เสนานิธีตา ๑- ฯ ทายิกานํ ยทิทํ วิสาขา
มิคารมาตา  ฯ พหุสฺสุตานํ ยทิทํ ขุชฺชุตฺตรา ฯ เมตฺตาวิหารีนํ ยทิทํ
สามาวตี  ฯ  ฌายีนํ  ยทิทํ  อุตฺตรา  นนฺทมาตา ฯ ปณีตทายิกานํ
ยทิทํ  สุปฺปวาสา  โกลิยธีตา  ฯ  คิลานุปฏฺฐากีนํ  ยทิทํ  สุปฺปิยา
อุปาสิกา  ฯ อเวจฺจปฺปสนฺนานํ ยทิทํ กาติยานี ฯ วิสฺสาสิกานํ ยทิทํ
นกุลมาตา  คหปตานี  ฯ  อนุสฺสวปฺปนฺนานํ  ยทิทํ  กาลี  อุปาสิกา
กุรรฆริกาติ ๒- ฯ
          วคฺโค สตฺตโม ฯ ๓-             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๓๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=681&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=152&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=20              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=152              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com