ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตฺต. องฺ. (๑): เอก-ทุก-ติกนิปาตา

   [๕๗๖]  ๑๓๗ อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา
ตถาคตานํ ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา
อนิจฺจาติ  ๒-  ตํ  ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ  อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา
อภิสเมตฺวา  อาจิกฺขติ  เทเสติ  ปญฺาเปติ ปฏฺเปติ วิวรติ วิภชติ
อุตฺตานีกโรติ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯ
   {๕๗๖.๑}  อุปฺปาทา  วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา
ตถาคตานํ  ิตาว  สา  ธาตุ  ธมฺมฏฺิตตา  ธมฺมนิยามตา  สพฺเพ
สงฺขารา  ทุกฺขาติ   ๓-  ตํ  ตถาคโต  อภิสมฺพุชฺฌติ  อภิสเมติ
อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา   อภิสเมตฺวา   อาจิกฺขติ   เทเสติ  ปญฺาเปติ
ปฏฺเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ฯ
   {๕๗๖.๒}  อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ
ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ๔-
ตํ  ตถาคโต  อภิสมฺพุชฺฌติ  อภิสเมติ  อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา  อภิสเมตฺวา
อาจิกฺขติ  เทเสติ  ปญฺาเปติ ปฏฺเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ
@เชิงอรรถ: ม. ยาวตาวินีตา ฯ ๒-๓-๔. ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๓๖๘-๓๖๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=7794&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=576&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=181              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=576              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com