ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตฺต. องฺ. (๑): เอก-ทุก-ติกนิปาตา

          อปรา เอกธมฺมาทิปาลิ
   [๑๗๙]  เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต เอกนฺตนิพฺพิทาย
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิญฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ
กตโม  เอกธมฺโม พุทฺธานุสฺสติ อยํ โข ภิกฺขเว เอกธมฺโม ภาวิโค
พหุลีกโต  เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  อุปสมาย อภิญฺาย
@เชิงอรรถ: ม. อฏฺานปาลิ นิฏฺิตา ฯ
สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตตีติ ฯ
   [๑๘๐]  เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต เอกนฺตนิพฺพิทาย
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิญฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ
กตโม เอกธมฺโม ธมฺมานุสฺสติ ... สงฺฆานุสฺสติ ... สีลานุสฺสติ ...
จาคานุสฺสติ ... เทวตานุสฺสติ ... อานาปานสติ ๑- ... มรณสติ ๒-
กายคตาสติ ... อุปสมานุสฺสติ อยํ โข ภิกฺขเว เอกธมฺโม ภาวิโต
พหุลีกโต   เอกนฺตนิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   อุปสมาย
อภิญฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตตีติ ฯ
           วคฺโค ปโม ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๐ หน้าที่ ๓๙-๔๐. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=797&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=179&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=24              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=179              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com