ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ สุตฺต. องฺ. (๒): จตุกฺกนิปาโต

   [๖๓]  สพฺรหฺมกานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ เยสํ ปุตฺตานํ มาตาปิตโร
อชฺฌาคาเร  ปูชิตา  โหนฺติ  สปุพฺพาจริยกานิ  ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ
เยสํ ปุตฺตานํ มาตาปิตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ สปุพฺพเทวานิ ๑-
ภิกฺขเว  ตานิ  กุลานิ  เยสํ  ปุตฺตานํ  มาตาปิตโร  อชฺฌาคาเร
ปูชิตา  โหนฺติ  สาหุเนยฺยกานิ  ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ เยสํ ปุตฺตานํ
@เชิงอรรถ: ม. สปุพฺพเทวตานิ ฯ
มาตาปิตโร  อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ พฺรหฺมาติ ภิกฺขเว มาตาปิตูนํ
เอตํ  อธิวจนํ  ปุพฺพาจริยาติ  ภิกฺขเว  มาตาปิตูนํ  เอตํ  อธิวจนํ
ปุพฺพเทวาติ ๑- ภิกฺขเว มาตาปิตูนํ เอตํ อธิวจนํ อาหุเนยฺยาติ ภิกฺขเว
มาตาปิตูนํ เอตํ อธิวจนํ ตํ กิสฺส เหตุ พหุการา ภิกฺขเว มาตาปิตโร
ปุตฺตานํ อาปาทกา โปสกา อิมสฺส โลกสฺส ทสฺเสตาโรติ ฯ
     พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร    ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร
     อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ    ปชาย อนุกมฺปกา ฯ
     ตสฺมา หิ เน นมสฺเสยฺย    สกฺกเรยฺยาถ ๒- ปณฺฑิโต
     อนฺเนน อโถ ปาเนน     วตฺเถน สยเนน จ
     อุจฺฉาทเนน นฺหาปเนน   ปาทานํ โธวเนน จ
     ตาย นํ ปาริจริยาย       มาตาปิตูสุ ปณฺฑิตา
     อิเธว นํ ปสํสนฺติ        เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๑ หน้าที่ ๙๑-๙๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=1919&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=63&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=63              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=63              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com