ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ สุตฺต. องฺ. (๒): จตุกฺกนิปาโต

   [๘๓]  จตูหิ  ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต
เอวํ  นิรเย กตเมหิ จตูหิ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส
วณฺณํ   ภาสติ   อนนุวิจฺจ   อปริโยคาเหตฺวา   วณฺณารหสฺส
อวณฺณํ  ภาสติ  อนนุวิจฺจ  อปริโยคาเหตฺวา  อปฺปสาทนีเย  าเน
ปสาทํ  อุปทํเสติ  อนนุวิจฺจ  อปริโยคาเหตฺวา  ปสาทนีเย  าเน
อปฺปสาทํ  อุปทํเสติ  อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต เอวํ นิรเย ฯ จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ยถาภตํ  นิกฺขิตฺโต  เอวํ  สคฺเค  กตเมหิ  จตูหิ  อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา   อวณฺณารหสฺส   อวณฺณํ   ภาสติ   อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา  วณฺณารหสฺส  วณฺณํ  ภาสติ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา
อปฺปสาทนีเย  าเน  อปฺปสาทํ  อุปทํเสติ  อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา
ปสาทนีเย  าเน  ปสาทํ  อุปทํเสติ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว จตูหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต เอวํ สคฺเคติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๑ หน้าที่ ๑๐๘-๑๐๙. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=2286&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=83&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=83              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=83              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com