ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ สุตฺต. องฺ. (๒): จตุกฺกนิปาโต

   [๑๕]  จตสฺโส  อิมา ภิกฺขเว อคฺคปญฺตฺติโย กตมา จตสฺโส
เอตทคฺคํ  ภิกฺขเว  อตฺตภาวีนํ  ยทิทํ  ราหุ  อสุรินฺโท  เอตทคฺคํ
ภิกฺขเว  กามโภคีนํ  ยทิทํ  ราชา  มนฺธาตา  เอตทคฺคํ  ภิกฺขเว
อาธิปเตยฺยานํ  ยทิทํ  มาโร  ปาปิมา  สเทวเก  ภิกฺขเว  โลเก
สมารเก  สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  ปชาย  สเทวมนุสฺสาย
ตถาคโต  อคฺคมกฺขายติ  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อิมา  โข ภิกฺขเว
จตสฺโส อคฺคปญฺตฺติโยติ ฯ
     ราหุคฺคํ อตฺตภาวีนํ      มนฺธาตา กามโภคินํ
     มาโร อาธิปเตยฺยานํ     อิทฺธิยา ยสสา ชลํ
     อุทฺธํ ติริยํ อปาจีนํ       ยาวตา ชคโต คติ
     สเทวกสฺส โลกสฺส      พุทฺโธ อคฺคํ ๑- ปวุจฺจตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๑ หน้าที่ ๒๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=450&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=15&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=15              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=15              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com