ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตฺต. องฺ. (๓): ปญฺจก-ฉกฺกนิปาตา

   [๓๖๙]  ๙๘ โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กญฺจิ สงฺขารํ นิจฺจโต สมนุปสฺสนฺโต
อนุโลมิกาย   ขนฺติยา   สมนฺนาคโต  ภวิสฺสตีติ  เนตํ  านํ
วิชฺชติ  อนุโลมิกาย ขนฺติยา อสมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยามํ โอกฺกมิสฺสตีติ
เนตํ  านํ  วิชฺชติ  สมฺมตฺตนิยามํ  อโนกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผลํ
วา  สกทาคามิผลํ  วา อนาคามิผลํ วา อรหตฺตํ วา สจฺฉิกริสฺสตีติ
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. ปจฺจาชาติ ทุลฺลภา ฯ  ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
เนตํ านํ วิชฺชติ ฯ
   โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺพสงฺขาเร ๑- อนิจฺจโต สมนุปสฺสนฺโต
อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ านเมตํ วิชฺชติ อนุโลมิกาย
ขนฺติยา   สมนฺนาคโต   สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมิสฺสตีติ  านเมตํ
วิชฺชติ  สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมมาโน  โสตาปตฺติผลํ วา สกทาคามิผลํ
วา อนาคามิผลํ วา อรหตฺตํ วา สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมตํ วิชฺชตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๔๙๑-๔๙๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=10369&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=369&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=349              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=369              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com