ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตฺต. องฺ. (๓): ปญฺจก-ฉกฺกนิปาตา

   [๗๐]  ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา อาสวานํ
ขยาย  สํวตฺตนฺติ  กตเม  ปญฺจ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ อสุภานุปสฺสี
กาเย  วิหรติ  อาหาเร  ปฏิกฺกูลสญฺี  สพฺพโลเก  อนภิรตสญฺี
สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี  มรณสญฺา  โข  ปนสฺส  อชฺฌตฺตํ
สูปฏฺิตา  โหติ  อิเม โข ภิกฺขเว ปญฺจ ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา
อาสวานํ ขยาย สํวตฺตนฺตีติ ฯ
           สญฺาวคฺโค ทุติโย ฯ
            ตสฺสุทฺทานํ
   เทฺว จ สญฺา เทฺว วฑฺฒี จ  สากจฺเฉน จ สาชิวํ
   อิทฺธิปาทา จ เทฺว วุตฺตา    นิพฺพิทา จาสวกฺขยาติ ฯ
           -----------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๙๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=1995&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=70&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=70              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=70              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com