ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตฺต. องฺ. (๓): ปญฺจก-ฉกฺกนิปาตา

   [๑๘]  ปญฺจหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ปรหิตาย
ปฏิปนฺโน  โหติ  โน  อตฺตหิตาย  กตเมหิ  ปญฺจหิ  อิธ  ภิกฺขเว
ภิกฺขุ  อตฺตนา  น  สีลสมฺปนฺโน  โหติ ปรํ สีลสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา  น  สมาธิสมฺปนฺโน  โหติ  ปรํ  สมาธิสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา  น  ปญฺาสมฺปนฺโน  โหติ  ปรํ  ปญฺาสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา   น   วิมุตฺติสมฺปนฺโน   โหติ   ปรํ  วิมุตฺติสมฺปทาย
สมาทเปติ  อตฺตนา  น  วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน  โหติ  ปรํ
วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทาย  สมาทเปติ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  ปญฺจหิ
ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ปรหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  โน
อตฺตหิตายาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๑๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=270&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=18&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=18              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=18              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com