ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตฺต. องฺ. (๓): ปญฺจก-ฉกฺกนิปาตา

   [๑๙]  ปญฺจหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  เนว
อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  โน  ปรหิตาย  กตเมหิ  ปญฺจหิ
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อตฺตนา  น  สีลสมฺปนฺโน  โหติ  โน  ปรํ
สีลสมฺปทาย   สมาทเปติ  อตฺตนา  น  สมาธิสมฺปนฺโน  โหติ
โน  ปรํ  สมาธิสมฺปทาย  สมาทเปติ  อตฺตนา  น  ปญฺาสมฺปนฺโน
โหติ   โน  ปรํ  ปญฺาสมฺปทาย  สมาทเปติ  อตฺตนา  น
วิมุตฺติสมฺปนฺโน   โหติ  โน  ปรํ  วิมุตฺติสมฺปทาย  สมาทเปติ
อตฺตนา   น   วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน   โหติ   โน   ปรํ
วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทาย   สมาทเปติ   อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว
ปญฺจหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  เนว  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน
โหติ โน ปรหิตายาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๑๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=280&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=19&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=19              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=19              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com