ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตฺต. องฺ. (๓): ปญฺจก-ฉกฺกนิปาตา

   [๑๑๖]  ปญฺจหิ  ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภตํ
นิกฺขิตฺตา  เอวํ  นิรเย  กตเมห ปญฺจหิ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
อวณฺณารหสฺส  วณฺณํ  ภาสติ  อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส
อวณฺณํ   ภาสติ   อนนุวิจฺจ   อปริโยคาเหตฺวา   อปฺปสาทนีเย
ฐาเน  ปสาทํ  อุปทํเสติ  อนนุวิจฺจ  อปริโยคาเหตฺวา  ปสาทนีเย
ฐาเน  อปฺปสาทํ  อุปทํเสติ  สทฺธาเทยฺยํ  วินิปาเตติ  ฯ  อิเมหิ
โข  ฯเปฯ  ปญฺจหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภตํ
นิกฺขิตฺตา  เอวํ  สคฺเค  กตเมหิ  ปญฺจหิ  อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา
อวณฺณารหสฺส  อวณฺณํ  ภาสติ  อนุวิจฺจ  ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส
วณฺณํ  ภาสติ  อนุวิจฺจ  ปริโยคาเหตฺวา  อปฺปสาทนีเย  ฐาเน
อปฺปสาทํ  อุปทํเสติ  อนุวิจฺจ  ปริโยคาเหตฺวา  ปสาทนีเย  ฐาเน
ปสาทํ อุปทํเสติ สทฺธาเทยฺยํ น วินิปาเตติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๑๕๗-๑๕๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=3302&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=116&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=116              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=116              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com