ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตฺต. องฺ. (๓): ปญฺจก-ฉกฺกนิปาตา

   [๒๑๖]  ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  อาทีนวา อกฺขนฺติยา กตเม ปญฺจ
พหุโน  ชนสฺส  อปฺปิโย  โหติ  อมนาโป  ลุทฺโธ  ๑-  จ โหติ
วิปฺปฏิสารี  จ  สมฺมูโฬฺห  กาลํ กโรติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปายํ  ทุคฺคตึ  วินิปาตํ  นิรยํ  อุปปชฺชติ อิเม โข ภิกฺขเว ปญฺจ
อาทีนวา  อกฺขนฺติยา  ฯ ปญฺจิเม ภิกฺขเว อานิสํสา ขนฺติยา กตเม
ปญฺจ  พหุโน  ชนสฺส  ปิโย  โหติ มนาโป อลุทฺโธ ๒- จ โหติ
อวิปฺปฏิสารี  จ  อสมฺมูโฬฺห กาลํ กโรติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ  สคฺคํ  โลกํ  อุปปชฺชติ  อิเม  โข ภิกฺขเว ปญฺจ อานิสํสา
ขนฺติยาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๒๘๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=5976&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=216&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=216              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=216              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com