ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตฺต. องฺ. (๓): ปญฺจก-ฉกฺกนิปาตา

   [๒๒๘]  ปญฺจิเม  ภิกฺขเว อาทีนวา อุสฺสูรภตฺเต กุเล กตเม
ปญฺจ  เย  เต  อติถี  ปาหุนา  เต น กาเลน ปฏิปูเชนฺติ ยา
ตา  พลิปฏิคฺคาหิกา  เทวตา  ตา น กาเลน ปฏิปูเชนฺติ เย เต
สมณพฺราหฺมณา  เอกภตฺติกา  รตฺตูปรตา วิรตา วิกาลโภชนา เต น
กาเลน  ปฏิปูเชนฺติ  ทาสกมฺมกรโปริสา  วิมุขา  กมฺมํ  กโรนฺติ
ตาวตกญฺเว  อสมเยน  ภุตฺตํ  อโนชวนฺตํ โหติ อิเม โข ภิกฺขเว
ปญฺจ  อาทีนวา  อุสฺสูรภตฺเต  กุเล  ฯ ปญฺจิเม ภิกฺขเว อานิสํสา
สมยภตฺเต  กุเล กตเม ปญฺจ เย เต อติถี ปาหุนา เต กาเลน
ปฏิปูเชนฺติ  ยา  ตา  พลิปฏิคฺคาหิกา  เทวตา  ตา  กาเลน
ปฏิปูเชนฺติ  เย  เต  สมณพฺราหฺมณา เอกภตฺติกา รตฺตูปรตา วิรตา
วิกาลโภชนา  เต  กาเลน  ปฏิปูเชนฺติ  ทาสกมฺมกรโปริสา อวิมุขา
กมฺมํ  กโรนฺติ  ตาวตกญฺเว  สมเยน  ภุตฺตํ โอชวนฺตํ โหติ อิเม
โข ภิกฺขเว ปญฺจ อานิสํสา สมยภตฺเต กุเลติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๒๘๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=6082&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=228&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=228              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=228              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com