ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตฺต. องฺ. (๓): ปญฺจก-ฉกฺกนิปาตา

   [๓๓๘]  ๖๗  โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปาปมิตฺโต ปาปสหาโย
ปาปสมฺปวงฺโก  ปาปมิตฺเต  เสวมาโน  ภชมาโน  ปยิรุปาสมาโน
เตสญฺจ  ทิฏฺานุคตึ  อาปชฺชมาโน  อภิสมาจาริกํ ธมฺมํ ปริปูเรสฺสตีติ
เนตํ านํ วิชฺชติ อภิสมาจาริกํ ธมฺมํ อปริปูเรตฺวา เสขธมฺมํ ปริปูเรสฺสตีติ
เนตํ  านํ  วิชฺชติ  เสขธมฺมํ  อปริปูเรตฺวา  สีลานิ ปริปูเรสฺสตีติ
เนตํ านํ วิชฺชติ สีลานิ อปริปูเรตฺวา กามราคํ วา รูปราคํ วา อรูปราคํ
วา ปชหิสฺสตีติ เนตํ านํ วิชฺชติ โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต
กลฺยาณสหาโย   กลฺยาณสมฺปวงฺโก   กลฺยาณมิตฺเต   เสวมาโน
ภชมาโน ปยิรุปาสมาโน เตสญฺจ ทิฏฺานุคตึ อาปชฺชมาโน อภิสมาจาริกํ
ธมฺมํ  ปริปูเรสฺสตีติ านเมตํ วิชฺชติ อภิสมาจาริกํ ธมฺมํ ปริปูเรตฺวา
เสกฺขธมฺมํ  ปริปูเรสฺสตีติ  านเมตํ  วิชฺชติ  เสขธมฺมํ  ปริปูเรตฺวา
สีลานิ  ปริปูเรสฺสตีติ  านเมตํ วิชฺชติ สีลานิ ปริปูเรตฺวา กามราคํ
วา รูปราคํ วา อรูปราคํ วา ปชหิสฺสตีติ านเมตํ วิชฺชตีติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๔๗๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=9955&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=338&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=318              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=338              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๒ http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com