ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ สุตฺต. องฺ. (๔): สตฺตก-อฏฺฐก-นวกนิปาตา

   [๒๕๑]  ๔๗  สนฺทิฏฺิกํ นิพฺพานํ สนฺทิฏฺิกํ นิพฺพานนฺติ อาวุโส
วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส สนฺทิฏฺิกํ นิพฺพานํ วุตฺตํ ภควตาติ ฯ
   {๒๕๑.๑}  อิธาวุโส ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปมชฺฌานํ
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  เอตฺตาวตาปิ  โข  อาวุโส  สนฺทิฏฺิกํ นิพฺพานํ
วุตฺตํ ภควตา ปริยาเยน ฯเปฯ
   {๒๕๑.๒}  ปุน จปรํ อาวุโส ภิกฺขุ สพฺพโส เนวสญฺานาสญฺายตนํ
สมติกฺกมฺม  สญฺาเวทยิตนิโรธํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปญฺายปสฺส
ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ เอตฺตาวตาปิ โข อาวุโส สนฺทิฏฺิกํ
นิพฺพานํ วุตฺตํ ภควตา นิปฺปริยาเยนาติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๓ หน้าที่ ๔๗๕. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=10006&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=251&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=210              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=251              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com