ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ สุตฺต. องฺ. (๔): สตฺตก-อฏฺฐก-นวกนิปาตา

   [๓]  สตฺติมานิ  ภิกฺขเว  พลานิ ฯ กตมานิ สตฺต สทฺธาพลํ
วิริยพลํ  หิรีพลํ  โอตฺตปฺปพลํ  สติพลํ  สมาธิพลํ  ปญฺาพลํ  อิมานิ
โข ภิกฺขเว สตฺต พลานีติ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. โหติ ฯ เอวมีทิเสสุ ฐาเนสุปิ ฯ
     สทฺธาพลํ วิริยพลํ ๑-    หิรี ๒- โอตฺตปฺปิยํ พลํ
     สติพลํ สมาธิพลํ ๓-     ปญฺา เว สตฺตมํ พลํ
     เอเตหิ พลวา ภิกฺขุ      สุขํ ชีวติ ปณฺฑิโต
     โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ      ปญฺายตฺถํ วิปสฺสติ
     ปชฺโชตสฺเสว นิพฺพานํ   วิโมกฺโข โหติ เจตโสติ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๓ หน้าที่ ๒-๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=37&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=3&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=3              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=3              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com