ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ สุตฺต. องฺ. (๔): สตฺตก-อฏฺฐก-นวกนิปาตา

   [๑๐๕]  ๑๕  อฏฺิมานิ  ภิกฺขเว  มลานิ  ฯ กตมานิ อฏฺ
อสชฺฌายมลา  ภิกฺขเว  มนฺตา  อนุฏฺานมลา  ภิกฺขเว  ฆรา  มลํ
ภิกฺขเว วณฺณสฺส โกสชฺชํ ปมาโท ภิกฺขเว รกฺขโต มลํ มลํ ภิกฺขเว
อิตฺถิยา ทุจฺจริตํ มจฺเฉรํ ภิกฺขเว ททโต มลํ มลา ภิกฺขเว ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ตโต จ ๓- ภิกฺขเว มลา มลตรํ
อวิชฺชาปรมํ มลํ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว อฏฺ มลานีติ ฯ
    อสชฺฌายมลา มนฺตา     อนุฏฺานมลา ฆรา
    มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ     ปมาโท รกฺขโต มลํ
    มลิตฺถิยา ทุจฺจริตํ        มจฺเฉรํ ททโต มลํ
    มลา เว ปาปกา ธมฺมา    อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ
    ตโต มลา มลตรํ        อวิชฺชา ปรมํ มลนฺติ ฯ
@เชิงอรรถ: ม. ปุริเม จ ฯ  ม. ปจฺฉิเม จ ฯ  ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒๓ หน้าที่ ๑๙๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=4237&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=105&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=88              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=105              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๒๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com